Analysis and evaluation of investment attractiveness and experience in the application of territories marketing tools in Krasnodar region

Konstantinidi Khristofor Aleksandrovich, Candidate of Science, Economics, Head of the Chair of Management and Marketing, Krasnodar branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation, Russia

Rubin Aleksandr Garrievich, Candidate of Science, Economics, Associate professor at the Chair of Management and Marketing, Krasnodar branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation, Russia

Vorobyeva Marina Alekseevna, Candidate of Science, Economics, Associate professor at the Chair of Management and Marketing, Krasnodar branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation, Russia

Анализ и оценка инвестиционной привлекательности и опыт применения инструментов маркетинга территорий в Краснодарском крае - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 128

Abstract:
The authors conducted an analysis of the investment attractiveness and experience in the application of territories marketing tools in Krasnodar region. The system of strategic planning and the instruments for achieving the goals and solving the problems, facing the region, were characterized. The analysis of the state program “Economic development and innovation economy”, aimed at the formation of an attractive image of Krasnodar region, attracting investment and increasing the competitiveness of the region, was conducted. The parameters of assessment of the socio-economic benefits of the subprogram “Formation and promotion of the economic and investment-attractive image of Krasnodar region outside its territory” of the government program “Economic development and innovation economy” were proposed

Keywords:

government programs, investment attractiveness, targets competitiveness of the region, territories marketing strategic planning
Citation:
Khristofor Konstantinidi, Aleksandr Rubin, Marina Vorobyeva (2014). Analysis and evaluation of investment attractiveness and experience in the application of territories marketing tools in Krasnodar region [Analiz i otsenka investitsionnoy privlekatelnosti i opyt primeneniya instrumentov marketinga territoriy v Krasnodarskom krae]. Russian Journal of Entrepreneurship, 15(20). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Postanovlenie glavy (gubernatora) Krasnodarskogo kraya ot 14 oktyabrya 2013g. № 1201«Ob utverzhdenii gosudarstvennoy programmy Krasnodarskogo kraya «Ekonomicheskoe razvitie i innovatsionnaya ekonomika».
2. Berlin S.I. Metodologicheskie aspekty investitsionnoy privlekatelnosti // Fundamentalnye issledovaniya. - 2005. - № 3.
3. Zakharova E.N., Avroamenko E.P. O perspektivnyh napravleniyakh sovershenstvovaniya mekhanizma upravleniya ekonomicheskim potentsialom Krasnodarskogo kraya // Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya «Ekonomika». – Vyp. 3 (66). - 2010.
4. Zakon Krasnodarskogo kraya № 2850KZ (O kraevom byudzhete na 2014 god i na planovyy period 2015 i 2016 godov). Prinyat Zakonodatelnym Sobraniem Krasnodarskogo kraya 04 dekabrya 2013 goda.
5. Konstantinidi Kh.A. Analiz faktorov formirovaniya konkurentosposobnoy strategii razvitiya makroregiona / Nauchno-tekhnicheskie vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politekhnicheskogo universiteta. Ekonomicheskie nauki. - 2012. - T. 1. - № 139.
7. Maevskiy A.V. Kreditnyy reyting i investitsionnaya privlekatelnosty regiona // Rossiyskoe predprinimatelstvo. - 2013. - № 16 (238). - c. 58-63. - http://www.creativeconomy.ru/articles/29338/.