Mechanisms of tax regulation of innovative development of enterprises under Russia’s membership in the WTO

Baklykova Ekaterina Aleksandrovna, Postgraduate student of economic facultyPeoples' Friendship University of Russia, Russia

Механизмы налогового регулирования инновационного развития предприятий в условиях членства России в ВТО - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 59

Abstract:
The article describes key features of indirect regulation of the innovative development of the Russian enterprises under the Russia’s membership in the WTO.

Keywords:

investment tax credit, research and development tax credits, special technology development economic zone, tax burden, tax regulation
Citation:
Ekaterina Baklykova (2014). Mechanisms of tax regulation of innovative development of enterprises under Russia’s membership in the WTO [Mekhanizmy nalogovogo regulirovaniya innovatsionnogo razvitiya predpriyatiy v usloviyakh chlenstva Rossii v VTO]. Russian Journal of Entrepreneurship, 15(20). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Beltyukova S.M. Innovatsionnaya deyatelnosty kak obyekt nalogovogo stimulirovaniya // Kreativnaya ekonomika. - 2012. - № 5 (65). - c. 14-17. - http://www.creativeconomy.ru/articles/23573/.
2. Nalogovyy kodeks RF v redaktsii Federalnogo zakona ot 02 aprelya 2014 g. № 52-FZ.
3. Napravleniya nalogovogo regulirovaniya razvitiya sfery nanotekhnologiy v Rossii // Mezhdunarodnyy bukhgalterskiy uchet. - 2013. - №3 – S. 5.
4. Troyanskaya M.A., Nizamieva Yu.O. Sovershenstvovanie aktsiznogo nalogooblozheniya kak instrumenta nalogovogo regulirovaniya // Rossiyskoe predprinimatelstvo. - 2013. - № 14 (236). - c. 157-163. - http://www.creativeconomy.ru/articles/29204/.
5. Tax incentives in Russia // Konsaltingovaya kompaniya Deloyt i Tush Konsalting Servisis Limited. - 2014.– S. 3-6.