Strategy of the sales management of an industrial enterprise in the market conditions

Sergeeva Olesya Yuryevna, External doctoral candidate at the Chair of Theoretical Economics, Ufa State Petroleum Technological University, Russia

Guzairova Guzely Rinatovna, Candidate of Science, Economics, Associate professor at the Chair of Mathematics and Informatics, Ufa branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation, Russia

Стратегия управления сбытом промышленного предприятия в рыночных условиях - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 76

Abstract:
The article defines the essence of sales activity and the main functions of an industrial enterprise. The market and production factors of an enterprise are considered. The authors proposed a model for control of the sales volume of an industrial enterprise in the market conditions based on product differentiation and diversification of production.

Keywords:

business process, consumer demand, diversification of production, market segment, product differentiation, sales activity of an enterprise
Citation:
Olesya Sergeeva, Guzely Guzairova (2014). Strategy of the sales management of an industrial enterprise in the market conditions [Strategiya upravleniya sbytom promyshlennogo predpriyatiya v rynochnyh usloviyakh]. Russian Journal of Entrepreneurship, 15(20). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Barinov V.A. Strategicheskiy menedzhment: uchebnoe posobie / V.A. Barinov, V.L. Kharchenko. - M.: INFRA-M, 2007. - 285c.
2. Kotler F. Marketing-menedzhment. Ekspress-kurs / Per. s angl. pod red. Yu.N. Kapturevskogo – SPb: Piter, 2008. – 480s.
3. Lamben Zh.-Zh. Strategicheskiy marketing. Evropeyskaya perspektiva / Per. s frantsuzskogo. – SPb: Nauka, 2003. – 589s.
4. Lipsits I.V. Marketing dlya top-menedzherov. – M.: Eksmo, 2009. – 448s.
5. Fatkhutdinov R.A. Proizvodstvennyy menedzhment: uchebnik dlya vuzov. 6-e izd. - SPb: Piter, 2011. – 496s.
6. Fatkhutdinov R.A. Strategicheskiy marketing. 4-e izd. – SPb: Piter, 2008. – 352s.
7. Shepelenko G.I. Ekonomika, organizatsiya i planirovanie proizvodstva na predpriyatii: uchebnoe posobie. – Rostov-n/D: Feniks, 2010. – 600s.
8. Ekonomika predpriyatiya: Uchebnik dlya vuzov / Pod red. prof. V.Ya. Gorfinkelya, prof. V.A. Shvandara. – 4-e izd., pererab. i dop. – M.: YuNITI-M, 2010. – 663s.