Differentiation strategy as a tool for improving the competitiveness of hotel facilities

Cherkasova Antonina Alekseevna, Postgraduate at the Chair of Hotel and Tourism Business, Russian University of Economics named after G.V. Plekhanov, Moscow, Russia

Стратегия дифференциации как инструмент повышения конкурентоспособности гостиничных предприятий - View in Russian

 Read HTML |  Download PDF | Downoads: 128

Abstract:
The article presents the results of scientific study on the examination of differentiation strategy as a significant factor in improving the competitiveness of the hotel facilities. The author formulated the concept of differentiation strategy regarding a hotel facility. The main directions of differentiation in hotel business were considered, a mechanism for developing a differentiation strategy of hotel facilities in the spectrum of services was proposed. The conditions, necessary for the realization of the differentiation strategy, were identified.

Keywords:

a hotel facility, competitive advantage, competitiveness, differentiation strategy, hotel services
Citation:
Antonina Cherkasova (2014). Differentiation strategy as a tool for improving the competitiveness of hotel facilities [Strategiya differentsiatsii kak instrument povysheniya konkurentosposobnosti gostinichnyh predpriyatiy]. Russian Journal of Entrepreneurship, 15(20). (in Russian)..


References (transliterated):
1. Golubeva K.I. Programmy loyalnosti dlya korporativnyh klientov // BusinessTravel. - № 8. - 2010.
2. Kobyak M.V., Layko M.Yu. Tekhnologicheskiy progress kak faktor innovatsiy v gostinichnom biznese // Rossiyskoe predprinimatelstvo. - 2012. - № 18 (240). - c. 126-132. - http://www.creativeconomy.ru/articles/29797/.
3. Lysenkova E.N. Dopolnitelnye uslugi v gostinitse // Liniya Vkusa. - № 5 (43). - 2012.
4.Milova N.S., Layko M.Yu. Osobennosti prodvizheniya brenda gostinichnogo predpriyatiya // Kreativnaya ekonomika. - 2011. - № 11 (59). - c. 132-136. - http://www.creativeconomy.ru/articles/14250/.
5. Skobkin S.S. Strategiya razvitiya predpriyatiya industrii gostepriimstva i turizma: ucheb. posobie. - M.: Magistr; INFRA-M, 2010.
6. World's 50 Best Bars 2011/Drinks International, November 2011. Available at: http://www.drinksint.com/news/fullstory.php/aid/2530